SBR Assurance

Met het verdwijnen van de papieren jaarrekening verdwijnt ook de papieren accountantsverklaring. Ter vervanging is de elektronische accountantsverklaring, SBR Assurance, in het leven geroepen. Deze is opgesteld in XBRL code. SBR Assurance zorgt ervoor dat informatie in een XBRL-rapport niet gewijzigd kan worden.

SBR Assurance bevat de volgende elementen:

  • XBRL
  • Consistente Presentatie
  • Digitaal ondertekende accountantsverklaring

XBRL

Een jaarrekening die in XBRL code is opgesteld is te vergelijken met de broncode van een webpagina. Voor de meeste mensen is HTML code lastig leesbaar. Daarom wordt er gebruik gemaakt van software, zoals een webbrowser, om de broncode om te zetten naar een makkelijk leesbare webpagina. Ditzelfde is van toepassing op XBRL. Met speciale software wordt de XBRL-jaarrekening omgezet (gerenderd) naar een leesbaar document. Vervolgens zorgt de Consistente Presentatie (CP) ervoor zorgen dat alle ontvangers hetzelfde beeld zien. 

Consistente Presentatie

De KVK taxonomie bevat niet voldoende afspraken om ervoor te zorgen dat de XBRL- jaarrekening op een consistente wijze omgezet wordt. Hierdoor ontstaat het risico dat het 'getrouwe beeld' dat de opsteller of accountant voor ogen had, afwijkt van het beeld wat de ontvanger ziet. Daarom heeft de SBR-governance aanvullende regels opgesteld: de Consistente Presentatie (CP).

De CP is specifiek voor het jaarrekeningendomein opgesteld en zorgt ervoor dat alle ontvangers hetzelfde beeld zien. Naast de CP kan er ook gebruik gemaakt worden van Preparer Extensions. Door Preparer Extensions kunnen extra begrippen of presentatiestructuren aan de jaarrekening toegevoegd worden waardoor de presentatie verder gepersonaliseerd wordt.

Digitaal ondertekende accountantsverklaring

Nu de jaarrekening en de accountantsverklaring digitaal worden gedeponeerd is het niet meer mogelijk om met pen de accountantsverklaring te ondertekenen. Dit kan nu digitaal met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Dit beroepscertificaat zorgt ervoor dat de accountantsverklaring wordt ondertekend en dat dat de jaarrekening wordt gewaarmerkt.

Beroepscertificaat

In het waarmerkingsproces wordt rekening gehouden met toevoegingen in de digitale jaarrekening na verstrekking van de accountantsverklaring. Zo kan later worden toegevoegd of de jaarrekening is vastgesteld en op welke datum deze is vastgesteld.

Als de jaarrekening gedeponeerd wordt bij KVK worden er drie bestanden verstuurd:

  • de jaarrekening
  • de accountantsverklaring
  • het detached signature-bestand (bevat hashes en de elektronische handtekening)

Voor alle drie de bestanden wordt een identieke technische handeling (hash) verricht. Een hash maakt van een willekeurig lange rij cijfers een unieke 'handtekening' van getallen. Een goede hash voorkomt dat de oorspronkelijke rij getallen ongemerkt aangepast kan worden.

Als alle drie de hashes zijn berekend worden ze door de accountant digitaal ondertekend met het persoonsgebonden beroepscertificaat en in een apart bestand geplaatst (detached signature). Hiermee worden de jaarrekeningen en de accountantsverklaring onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De technische specificaties voor het vervaardigen van een hash zijn gepubliceerd op de website van de Aansluit Suite Digipoort. Deze website richt zich op softwareontwikkelaars. 

NBA Groenboek en Verklaringengenerator

De NBA heeft het groenboek ‘De accountant in SBR omgeving’ en de NBA Verklaringengenerator ontwikkeld om accountants te helpen bij het digitaal deponeren van jaarrekeningen.