Toekomstvisie

SBR: ‘Op weg naar 2020’

Hoe ziet SBR eruit in 2020? Die vraag wordt beantwoord in de Roadmap SBR: Op weg naar 2020. De Roadmap zet de opgaven en actielijnen uit voor SBR op weg naar 2020.

De Roadmap brengt in beeld welke activiteiten op weg naar 2020 cruciaal zijn om SBR tot een succes te maken. Doordat alle betrokken publieke en private partijen in het SBR-samenwerkingsverband zich aan de Roadmap committeren, is er een gemeenschappelijke agenda voor de komende jaren. De Roadmap kijkt vooruit en richt zich op de toekomstige ambities en activiteiten die de betrokken partijen zich tot 2020 hebben gesteld. Zo komen er op weg naar 2020 nieuwe rapportagestromen bij, nieuwe sectoren werken met SBR zoals onderwijs en woningcorporaties, nieuwe partijen sluiten zich op SBR aan en internationaal wordt samenwerking versterkt.

Roadmap in beeld

Ga naar de Roadmap SBR: Op weg naar 2020 of bekijk de visuele uitleg van de plannen tot 2020, de Roadmap SBR of Roadmap nu en straks.

Traject SBR Vernieuwing

Het traject SBR Vernieuwing is ontstaan om de waardepropositie van SBR te verduidelijken en adoptie van SBR te verbeteren. Het traject sluit aan op de roadmap 2020.

In het traject wordt ingezet op het onderzoeken van bruikbare mogelijkheden en integratie van nieuwe ontwikkelingen rondom SBR, waarbij ook nadrukkelijk aandacht zal zijn voor de positionering van SBR.

Lees meer over het traject SBR Vernieuwing

Groei in het aantal sectoren

De afgelopen jaren heeft SBR belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt en zijn er veel resultaten geboekt. SBR is inmiddels een bewezen methode voor de samenstelling, uitwisseling en verwerking van rapportages. Zo wordt SBR succesvol gebruikt met grote aantallen berichten in diverse informatieketens van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel (KvK), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en diverse banken. Overheden en bedrijven zijn vaak een schakel in een of meerdere (rapportage)ketens waarmee organisaties in zowel de publieke als de private sector informatie aan elkaar verstrekken en verantwoording afleggen. De komende jaren groeit het aantal sectoren dat met SBR werkt en gaan huidige uitvragende partijen steeds breder gebruikmaken van SBR. Zo wordt SBR de standaard binnen de corporatiesector.

Een eerste stap is de realisatie in 2018 van een nieuwe, op SBR gebaseerde, voorziening voor informatie-uitwisseling. Ook participeren bij bestaande SBR-informatieketens ondernemers, intermediairs en softwareleveranciers. Daarnaast is SBR gebaseerd op internationale open standaarden waardoor het goed aansluit bij nationale en internationale ontwikkelingen. Daarbij komt dat steeds meer landen gebruikmaken van de SBR-aanpak en het aantal landen dat geïnteresseerd is in de Nederlandse SBR-aanpak, groeit.

Digitale overheid

In de Roadmap staan de gezamenlijke afspraken over (inter)nationale standaardisatie van techniek en de organisatie van SBR. De Roadmap gaat in op zowel verbreding als verdieping bij de verdere implementatie van het SBR-gedachtegoed in de gehele keten. Bij verbreding betreft het een groei van het aantal partijen dat zich aansluit op SBR en bij verdieping een hogere technische integratie van SBR in administraties doordat huidige partijen steeds meer verschillende soorten gegevens via diverse berichtstromen met SBR ontvangen en leveren. De Roadmap brengt in kaart wat ons nog te doen staat om SBR echt te laten landen in de haarvaten van de administraties van bedrijven en instellingen. Grote rol hierbij speelt bijvoorbeeld de verdere inzet van het Referentie GrootboekSchema (RGS), een aanvullende optie om te komen tot standaardisatie van de financiële administratie. Daarnaast komen de stappen aan de orde die we nog moeten zetten op het gebied van kennisontwikkeling en wet- en regelgeving. Het is logisch dat vanuit SBR, als een van de bouwstenen is in de verdere ontwikkeling van de Digitale overheid, ook de samenhang met samenhangende programma’s zoals eHerkenning en e-Factureren en vice versa aan de orde komt.