KVK

Releasebeleid

De releasekalender wordt opgesteld in afstemming met KVK. Daarbij blijft een jaarlijkse cyclus van toepassing, o.a. op basis van de jaarlijkse cyclus van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ).

RJ brengt in de periode september - december een nieuwe RJ bundel uit die dan geldig is voor het komende jaar. De daadwerkelijke rapportages worden dan pas vanaf het einde van dat volgende jaar gedaan voor een periode van 12-13 maanden.

De Burgerlijk Wetboek Boek 2 (BW2) taxonomie wordt eerst gemaakt, vervolgens de RJ taxonomie die daarop  gebaseerd is en uiteindelijk de KVK taxonomie die gebaseerd is op RJ, BW2 (en IFRS).

Vanaf de NT12 wordt gewerkt met een pre-release  versie, die gedeeld wordt met de RJ ten behoeve van de werkzaamheden van de Raad voor de Jaarverslaggeving gericht op de geschiktheid van de Nederlandse Taxonomie voor het deponeren van de jaarrekeningen die zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening en de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de jaarverslaggevingstaxonomie (KVK) komen voort uit:

 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Burgerlijk Wetboek Boek 2 (BW2): Mogelijke wijzigingen in het jaarrekeningenrecht kunnen impact hebben op de KVK taxonomie.
 • Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ): mogelijke wijzigingen in de Richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving kunnen impact hebben op de KVK taxonomie

IFRS:

 • Omdat IFRS wordt opgenomen in de NT, ligt het voor de hand Nederlandse labels toe te voegen aan de IFRS-taxonomie.

ESMA:

 • Op basis van de technische reguleringsnormen die de ESMA opstelt zal de EC een elektronisch rapportageformaat aanwijzen dat gaat gelden voor uitgevende instellingen bij het toezenden van de jaarrekening aan de nationale instanties (in Nederland de AFM).

Verplichtstelling elektronisch deponeren:

 • Op 1 januari 2017 was de eerste fase van de verplichtstelling van de digitale deponering van jaarrekeningen afgerond. Deze fase betrof de deponering door micro-entiteiten en kleine ondernemingen. Deze deponering geschiedt op basis van de rapportages uit de Nederlandse Taxonomie en de bestaande inrichting van Digipoort.
 • In de volgende fase was het op basis van het wettelijke kader noodzakelijk dat er een aantal architecturale aanpassingen werden doorgevoerd;
  • Middelgrote ondernemingen moesten een accountantsverklaring kunnen toevoegen (Assurance).
  • Ondernemingen wensen, buiten de standaard rapportage in de taxonomie, moesten aanvullende gegevens kunnen leveren t.b.v. een getrouw beeld van de specifieke situatie (Preparer Extension).
  • Ondernemingen wensen ondersteuning van tekstopmaak en het kunnen sturen van de volgorde van gegevenselementen op de consistente presentatie (presentatie-elementen).
  • Ondernemingen wensen, buiten de standaard rapportage in de taxonomie, afbeeldingen te leveren t.b.v. een getrouw beeld van de specifieke situatie (presentatie-elementen).
  • Opstellers en controleurs moesten uit kunnen gaan van een consistente presentatie van de jaarrekening (Consistente Presentatieregels).

Algemeen:

 • Door de Taskforce Private Extensies wordt een set ‘common practices’ uitgewerkt met betrekking tot private extensies.
 • De verplichtstelling heeft impact op de ontwikkeling van de KVK taxonomie, zoals het toevoegen van formulas en tables, maar ook herzien van labels. Het is echter vooral een kwestie van timing, er is nog niet bepaald of dit in één keer wordt doorgevoerd of in delen.
 • Een aandachtspunt is het tempo van wetgeving (wetgeving treedt soms per direct in werking, zoals bij de implementatie van de jaarrekeningrichtlijn het geval was) in relatie tot de benodigde ontwikkeltijd om wijzigingen in de NT te verwerken. Het zal hiervoor nodig zijn wijzigingen eerder kenbaar te maken of om samen op te trekken in wetgevingstrajecten. Zeker omdat ook private partijen als de NBA en de RJ bij wetswijzigingen in het jaarrekeningenrecht modellen maken, op basis waarvan NT wordt aangepast.
 • Mogelijk wordt de wetgeving in de toekomst meer stabiel waardoor de releasecyclus voor de (delen van de) NT mogelijk niet meer jaarlijks hoeft te zijn.

Samenhang taxonomieën

Er is veel hergebruik over taxonomieën heen:

 • De jaarverslaggevingstaxonomie (KVK) is voor meer dan 90% hergebruik van Burgerlijk Wetboek Boek 2 (BW2),  Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en IFRS.
 • De RJ taxonomie wordt weer hergebruikt door de Woning Coöperaties (WoCo) en OCW / DUO. De Woning Coöperaties gebruiken hiervoor, in ieder geval tijdens de pilot fase, geen eigen taxonomie maar een KvK entrypoint.
 • De BW2 en RJ taxonomieën worden deels ook hergebruikt door de Banken Taxonomie.

De KVK taxonomie is door middel van definition links gekoppeld aan de taxonomie van de Belastingdienst waarmee wordt aangegeven welke concepten overeen komen of gerelateerd zijn.

De RJ taxonomie volgt de BW2 taxonomie en breidt BW2 concepten uit op basis van referenties die een aanvulling geven op de BW2 definities.

De NBA ontwikkelt een eigen taxonomie voor assurance verklaringen omtrent KVK rapportages.