SBR-governance

SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Samen met organisaties uit de markt, zoals accountants, boekhouders, softwareleveranciers en banken heeft de Nederlandse overheid SBR ontwikkeld.

De afspraken waarop de samenwerking binnen SBR gebaseerd is en de verschillende overleggen die hiervoor worden georganiseerd, wordt de SBR-governance genoemd.

Referentie GrootboekSchema (RGS) valt sinds 2015 onder de SBR-governance.

Achtergrondinformatie over de SBR-governance leest u in het hoofddocument.

SBR Beraad

Het SBR Beraad is het besluitvormende orgaan. Het Beraad is er om strategisch richting geven aan SBR. Strategische beslissingen worden via het SBR Platform voorgelegd aan het Beraad. Het Beraad doet voorstellen rond maatregelen die door één of meer betrokken partijen aangepakt moeten worden om de realisatie van de strategische koers binnen bereik te krijgen en te houden.

Het SBR Beraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar.

Wie vormen het beraad?

Het Beraad bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere: Belastingdienst, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Big 5 accountantsorganisaties (NBA, NOAB, XBRL Nederland, NOB, VNO-NCW/MKB Nederland), Nederland ICT, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Raad voor de Jaarverslaggeving, Financieel Rapportage Collectief (SBR Nexus).

SBR Platform

Het SBR Platform is de schakel tussen het Beraad en de Expertgroepen. De primaire taak van het SBR Platform is om de SBR-activiteiten te coördineren en om ervoor te zorgen dat alles in goede samenhang plaatsvindt. Te denken valt aan de toewijzing van belangrijke onderwerpen aan de relevantie Expertgroep en de coördinatie van acties om van SBR een breed gedragen succes te maken.

Het SBR Platform komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

Wie vormen het Platform?

In het SBR Platform zijn partijen uit de markt en uit de overheid vertegenwoordigd. Het SBR Platform bestaat uit vertegenwoordigers van onder andere: I-Interim Rijk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Big 5 accountantsorganisaties, XBRL Nederland, de Belastingdienst, Logius, softwareontwikkelaars (waaronder Creaim, Reeleezee en Semansys), NOAB, NBA, SRA, CBS, Ministerie van Financiën en VNO-NCW-MKB.

Expertgroepen

De Expertgroepen zijn ingericht om te komen met voorstellen en adviezen aan het SBR Platform over de inrichting, het beheer en het onderhoud van SBR. Ook signaleren de Expertgroepen trends en issues. 

De Expertgroepen bestaan uit deskundigen met kennis van deelaspecten die SBR raken. Wilt u ook meedenken of een bijeenkomst bijwonen? Neem dan contact op via sbr@logius.nl.

De expertgroepen van de SBR-governance zijn:

  • Expertgroep Gegevens. Meer informatie over de taakgebieden en samenstelling leest u in het statuut.
  • Expertgroep Marketing, Communicatie en Kennis. Meer informatie over de taakgebieden en samenstelling leest u in het statuut.
  • Expertgroep Processen en Techniek. Meer informatie over de taakgebieden en samenstelling leest u in het statuut.
  • Expertgroep ReferentieGrootboekschema (RGS)

De expertgroepen hebben na de benoemde looptijd in de statuten een permanente status gekregen.

Samenwerking met koepels en brancheorganisaties

Het SBR-team zoekt afstemming met de verschillende koepels, branche- en beroepsorganisaties, zoals onder meer SRA en NOAB. Met deze organisaties is vaak contact, onder andere in het Koepeloverleg SBR. Zo is een gemeenschappelijke basis gecreëerd van waaruit de organisaties de ondersteuning van intermediairs optimaal en eenduidig kunnen invullen en daarmee de belangen van intermediairs effectief kunnen behartigen.

Het SBR-team heeft ook contacten met partijen die zich richten op de belangenbehartiging van de werkgevers, zoals onder meer VNO-NCW en MKB Nederland.

Kennisontwikkeling

Het SBR-team heeft het behouden van kennis hoog op de agenda staan. Niet alleen voor de intermediairs van nu, maar zeker ook voor de toekomstige fiscale- en accountancy beroepsgroep. Zo zijn er diverse cursussen en trainingen en maakt SBR bij een aantal hogescholen deel uit van het vaste onderwijscurriculum.