Duurzame ontwikkelingsdoelen: zijn we op de goede weg?

21-10-2020

Er is een steeds grotere behoefte vanuit organisaties om zicht te krijgen op de eigen bijdrage aan duurzame ontwikkelingsdoelen. In de praktijk blijkt dit complex en is informatie moeilijk vergelijkbaar en samen te voegen. De vraag hoe dat verbeterd kan worden, is onderwerp van het onderzoek ‘Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten’, opgesteld door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in opdracht van Logius in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

Relevantere en eenduidigere impactmeeting en –rapportering helpt om te bepalen of Nederland en individuele organisaties op de goede weg zijn voor het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bestaan uit 17 doelen en 169 targets die van de wereld een betere plek moeten maken in 2030. De doelen zijn opgesteld om een einde maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De SDG’s zijn onderdeel van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Nederland heeft zich, samen met 192 andere landen gecommitteerd aan de realisatie van deze 17 doelen.

 

Behoefte aan inzicht

Dragen de inspanningen van bedrijven, organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid daadwerkelijk bij aan het realiseren van de SDG’s en het oplossen van de problemen? Doen zij het goede? Waar kunnen ze extra stappen zetten? Niet alleen bedrijven en organisaties, maar ook de Rijksoverheid heeft behoefte aan inzicht in het totaal van alle Nederlandse inspanningen die bijdragen aan het realiseren van de 17 duurzaamheidsdoelen.

Impact meten en rapportage is complex

Veel organisaties hebben eerste stappen gezet in dit zogenoemde impactmeet en -rapportageproces, maar in de praktijk blijkt dit zeer complex te zijn. Er bestaan wel allerlei instrumenten die organisaties kunnen helpen, maar die verschillen en elke organisatie past deze op haar eigen manier toe. Dit maakt het ingewikkeld om prestaties van organisaties op SDG-gebied met elkaar te vergelijken, laat staan dat alle prestaties samengevoegd kunnen worden om een totaalbeeld te krijgen.

Harmonisatie

In het kader hiervan heeft PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. in opdracht van Logius in samenwerking met de ministeries van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat, onderzoek gedaan naar in welke mate harmonisatie nodig is om de SDG-impactinformatie van de organisaties relevanter en vergelijkbaar te maken. En zo ja, hoeveel ‘meer harmonisatie’ er dan nodig is. En wat zijn de eerste stappen richting harmonisatie die verschillende actoren kunnen zetten? Het rapport van dit onderzoek biedt een aantal aanbevelingen hiertoe.

Zoek de samenwerking

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er behoefte is aan beter vergelijkbare en meer relevante SDG-rapportages. Dit is te realiseren door bijvoorbeeld meer eenduidigheid en harmonisatie te vragen in het meten en rapporteren van de SDG-impact. Samenwerken is hierbij het sleutelwoord. Om te komen tot meer standaardisatie van het impactmeten en het verder ontwikkelen van instrumenten en basisindicatoren, zullen bedrijven, organisaties, gemeenten en de Rijksoverheid nog meer de samenwerking moeten opzoeken.