Wat zijn taxonomieën?

De Nederlandse taxonomie (NT) is het gemeenschappelijk gegevenswoordenboek van SBR. Het is een woordenboek met definities van gegevens die nodig zijn voor het samenstellen van wettelijk verplichte rapportages. Dit gemeenschappelijke woordenboek maakt het mogelijk om gegevens digitaal uit te wisselen en als zender en ontvanger met verschillende softwarepakketten te werken. In de paper 'Taxonomie denken' is te lezen wat de toegevoegde waarde is van het ontwikkelen en werken met taxonomieën en hoe een taxonomie opgebouwd wordt.

De Nederlandse taxonomie is gebaseerd op een internationale standaard voor business reporting (XBRL) en vormt samen met SBR, Digipoort en de Bancaire Infrastructurele Voorziening (die voor de verzending via de digitale lijnen zorgt) een geheel.

Uitvragende partijen kunnen extensies op de NT maken. Een rapportageproces maakt dan gebruik van de NT, maar heeft voor specifieke rapportagedoeleinden een (beperkt) aantal andere definities nodig om tot de juiste rapportages te komen.

De verschillende uitvragende SBR partijen brengen binnen de NT ieder eigen taxonomieën uit en kunnen er indien nodig extensies op uitbrengen Om zoveel mogelijk eenduidige uitvraag te bewerkstelligen worden de taxonomieën ontwikkeld onder architectuur, de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA). De NTA bepaalt welke onderdelen van de XBRL standaard op welke wijze voor de Nederlandse situatie worden toegepast. Daarnaast regelt de architectuur de samenhang tussen de NT en de extensies die voor specifieke rapportages worden gebouwd op basis van de NT. Uitvragende partijen en software- en serviceleveranciers gebruiken de NTA om de NT op de juiste wijze te ontwikkelen en implementeren. De NTA is de basis  waaruit wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit en stabiliteit.

Samenhang

De meeste taxonomieën hebben een onderlinge samenhang, maken gebruik van elkaar. 

Alle taxonomieën zijn afhankelijk van de SBR Taxonomie. Voor de overzichtelijkheid is de SBR Taxonomie daarom niet in het overzicht opgenomen. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en het ministerie van Veiligheid in Justitie zijn samengevoegd omdat alle taxonomieën die afhankelijk zijn, dat altijd van beiden zijn. De jaarrekeningen voor de woningcorporaties zijn onderdeel van de jaarverslaggevingstaxonomie (Kamer van Koophandel).

Releasebeleid

Releasebeleid is het geheel aan afspraken over releases die betrekking hebben op de :

 • Constructie van releases
  De afspraken met betrekking tot de constructie wordt beïnvloed door de eisen die de uitvagende SBR partners en de private ketenpartners stellen. Voorbeelden zijn: eisen die de uitvragende SBR partijen (opdrachtgevers voor de taxonomie) en de private ketenpartijen stellen aan het gebruik van de SBR Taxonomie, extensies van de Belastingdienst en de zogenaamde Preparer Extensies.
 • Publicatie van releases
  Afspraken met betrekking tot de publicatie worden beïnvloed door de zeggenschap die taxonomiebeherende partijen willen hebben. Voorbeelden zijn: publicatie van de NT bij SBR en publicatie van de BT bij SBR-banken.
 • Kwaliteit van releases
  Deze afspraken worden beïnvloed door de zeggenschap die de taxonomiebeherende partij wil hebben en de wensen van de private partijen. Voorbeelden zijn: de verplichte toetsing van SBR-NT taxonomieën door Logius en een mogelijke vrijwillige toetsing binnen het initiatief van XBRL-NL.
 • Planning en frequentie van de releases
  Bijvoorbeeld aansluiting bij de verandercyclus van het beleid

De jaarlijkse releasekalender wordt bepaald door (jaarlijkse) ontwikkelingen en het releaseschema. Uit de releasekalender volgt de release van de taxonomie. Een release bevat naast de meest recente versie van de taxonomie ook bijbehorende documentatie. 

Uitvragende partijen

De verschillende (uitvragende) SBR partijen die ieder eigen taxonomieën (laten) uitbrengen zijn:

 • Belastingdienst
 • Financieel Rapportage Coöperatief (SBR Banken)
 • Kamer van Koophandel
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/Dienst Uitvoering Onderwijs

Mogelijk zal op termijn een eigen taxonomie uitgebracht worden door:

 • Woningcorporaties

Daarnaast worden herbruikbare modules in de (KvK) taxonomie opgenomen voor wet- en regelgeving van:

 • Ministerie van Economische Zaken voor “Nederlandse Corporate Governance Code”
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken voor “Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector” en “Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015”
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie voor “Burgerlijk wetboek boek 2”