Kennisportaal - Besturing

Een stelsel van afspraken over gegevensdefinities, processen en technieken kan niet zonder een besturingsmodel. Wie ziet immers toe op de naleving van de afspraken? Wie besluit over noodzakelijke doorontwikkeling en beheer? Wie betaalt de kosten? Een goede besturingsstructuur creëert vertrouwen tussen de datadelers. Het geeft toekomstperspectief. En het geeft de mogelijkheid diverse procesafspraken hierop in te richten. Bovendien geeft het transparantie en houvast voor organisaties. Waar kan ik terecht? Wie gaat erover? Vooral in situaties waarin zij een belangrijke schakel zijn in de keten.

 

SBR is een publiek-privaat afsprakenstelsel. Voor het beheer en de verdere ontwikkeling van SBR als publiek-privaat stelsel in Nederland is een governance structuur ontwikkeld. Onderdeel hiervan is het samenstel van gremia, waarbinnen voorstellen worden uitgewerkt en tot advisering, standpuntbepaling en besluitvorming wordt gekomen. In de kern gaat het bij de governance om het vastleggen van de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de deelnemers aan het stelsel, waarbij helder is wie, wanneer en hoe participeert en of het daarbij gaat om betalen, beslissen, het inbrengen van expertise, of het bijdragen aan draagvlak.

Het doel van de governance is mogelijk te maken dat besluiten over SBR kunnen worden genomen, dat partijen die in SBR samenwerken zich daaraan gehouden weten en dat de uitvoering van deze besluiten gewaarborgd is. Het nader organiseren van de governance van SBR is noodzakelijk omdat SBR samenwerking vraagt van verschillende publieke en private partijen die betrokken zijn bij (system2system) uitwisseling van (financiële) verantwoordingsrapportage.

De publiek-private overlegstructuur kent een drietal niveaus: - Het SBR Beraad: dit is het hoogste niveau in het publiek-private domein. Op tactisch niveau is er het SBR Platform dat zit tussen het Beraad en de hieronder aangeduide Expertgroepen. Op tactisch niveau kan een Taskforce worden ingericht. Tenslotte zijn er de Expertgroepen voor respectievelijk gegevens, processen & techniek (PT), marketing, communicatie & kennis (MCK) en Referentie GrootboekSchema (RGS).

Het SBR Beraad wordt voorgezeten door de Rijksregisseur. Het Beraad wordt gevormd door vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties die voor de uitvoering van SBR van belang zijn, te weten: de uitvragende partijen (zowel publiek als privaat), marktpartijen die zich bezig houden met het faciliteren van het aanleveren van gegevens, zoals softwareleveranciers, marktpartijen die zich bezig houden met het samenstellen en aanleveren van gegevens, zoals accountants, administrateurs, fiscalisten en andere intermediairs, vertegenwoordigers van rapportageplichtige bedrijven en organisaties en een vertegenwoordiger van BZK als de beleidsverantwoordelijkheid voor digitale overheid voor bedrijven. Het Platform wordt voorgezeten door een, door de Rijksregisseur aangewezen persoon. In het Platform zitten de vertegenwoordigers van dezelfde organisaties als die in het Beraad zitten. Van alle SBR-partners wordt een actieve inbreng in de Expertgroepen verwacht.

Hierbij gaat het om de afspraken die SBR-partners met elkaar maken over het beheer en onderhoud van de gezamenlijke afspraken, zoals de NTA en de Nederlandse Proces Architectuur en Methoden en Technieken, koppelvlakken e.d. Hiervoor kan een periodieke evaluatie (b.v. eens per twee jaar) gelden. De besluitvorming hierover vindt plaats binnen de kring van (publieke en private) SBR-partners. Hierbij beslist het SBR Beraad op voordracht van het SBR Platform, waarbij dit zich ervan heeft vergewist dat (onder meer via de bestaande gremia) de brede SBR-community in de gelegenheid is gesteld hierover te adviseren.

 

Publicaties

Factsheets en presentaties

Video's

 • Het boek ‘De keten uitgedaagd’ is geschreven door Logius, in samenwerking met de TU Delft. Het geeft een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. In lijn met de 11 hoofdstukken uit het boek, zijn er 11 hoorcolleges verzorgd bij de TU in Delft. Onderstaande colleges betreffen het thema 'besturing'.
  College 1 (1 april 2014) Introductie: keteninformatisering en SBR – Standard Business Reporting
  College 2 (15 april 2014) Ketens en keten-coördinatie
  College 3 (6 mei 2014) Verandermanagement in ketens
  College 4 (20 mei 2014) Besturen van ketenveranderingen
  College 9 (9 september 2014) Ketengovernance en -beheer
  College 10 (23 september 2014) Verbreding, aansluiten van nieuwe ketens

Websites

 • SBR Governance
  De afspraken waarop de samenwerking binnen SBR gebaseerd is en de verschillende overleggen die hiervoor worden georganiseerd, wordt de SBR-governance genoemd, het bestuur.

 

Staat uw vraag er niet bij?

Heeft u een vraag, maar staat deze niet in de FAQ? Of heeft u zélf kennis om te delen?
Neem dan contact met ons op
via ons contactformulier of bel op telefoonnummer 0900 555 4555 (10 cent per gesprek).